Thomas Fiffick
Optometrist (O.D.)
3510 Manchester Road
Akron, Ohio 44319