Guy Scarozza
Optometrist (O.D.)
105 Great Southern Blvd
Columbus, Ohio 43207