W. Thomas Green
Optometrist (O.D.)
Olnhausen Optometrists, Inc
1335 Southgate Parkway
Cambridge, Ohio 43725