Karen McPherson
Optometrist (O.D.)
Dayton Eye Associates
89 Sylvania Rd.
Dayton, Ohio 45440