Todd Oates
Optometrist (O.D.)
315 N Detroit Street
Kenton, Ohio 43326